Statut ZPO


Załącznik do uchwały

nr 1/2006/2007

z dnia 26 marca 2007 r.

Rady Pedagogicznej

Zespołu Placówek Oświatowych

w Chociwlu

Statut

Zespołu Placówek Oświatowych

w Chociwlu

Wstęp

1. Podstawą prawną Statutu jest :

1) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 357 z późń. zm.),

3) Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989r. ((Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późń. zm.),

4) Przepisy wykonawcze do ustawy o systemie oświaty, w tym:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. nr 23 , poz. 133).

 2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

 5. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r,poz.7),

 6. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach (Dz.U. nr 478),

 7. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 8. Rozporządzenie MEN z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie planów ramowych w szkołach publicznych.

 9. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

 10. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 11. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 12. Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz.959).

 13. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie organizowania kształcenia specjalnego, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz.1113).

Rozdział 1

Przepisy definiujące

§ 1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Chociwlu i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chociwlu,

 1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm..),

 1. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu,

 1. dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w szkole,

 1. uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

 1. wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu,

 1. organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Chociwel,

 1. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Szczecinie.

 1. Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie w Chociwlu.

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest zachodniopomorski kurator oświaty w Szczecinie.

Rozdział 2

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole i przedszkolu

§ 2

 1. Zespół Placówek Oświatowych używa nazwy:

Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu

z siedzibą przy ul. H. Dąbrowskiego 15.

 1. W skład zespołu wchodzą jednostki, które noszą nazwy:

 1. Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu

Szkoła Podstawowa im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Chociwlu

 1. Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chociwlu

 1. Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu

Przedszkole Miejskie w Chociwlu.

§ 3

 1. Cykl kształcenia, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania trwa:

1) w szkole podstawowej : 6 lat,

2) w gimnazjum : 3 lata.

 1. Do przedszkola w Chociwlu przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 5. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 6. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

 7. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 8. Dyrektor na wniosek rodziców i opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną odracza spełnianie obowiązku szkolnego.

 1. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w który dziecko kończy 7 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

 2. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne;

 3. Odraczanie spełniania obowiązku szkolnego dotyczy także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Rozdział 3

Cele i zadania Zespołu

§ 4

1. Szkoła i przedszkole realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) i przepisach wydanych na jej podstawie oraz z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, a w szczególności:

1) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2) zapewniają realizację prawa uczniów do kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) pomagają przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,

4) dostosowują treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwiają uczniom korzystanie z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej,

5) umożliwiają pobieranie nauki przez uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, min. organizując opiekę nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez realizację indywidualnych form i programów nauczania,

6) organizują opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez możliwość realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie,

7) utrzymują bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,

8) upowszechniają wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształcą właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,

9) zapewniają opiekę uczniom osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

10) współdziałają z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

11) współdziałają z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki,

12) organizują zajęcia dodatkowe, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów,

13) w pracy dydaktyczno -wychowawczej szkoła zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.

2. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.

3. Celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz tworzenie pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego.

4. Szkoła realizuje :

1) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

2) ramowy plan nauczania,

3) ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

5. Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do jego potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

6. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

7. Celem przedszkola jest opieka, wychowanie i nauczanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

8. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

9. Zadaniem przedszkola jest:

1) pomoc rodzicom przez zapewnienie ich dzieciom opieki pedagogicznej i zdrowotnej, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości placówki,

2) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,

3) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,

4) otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych,

5) umożliwienie dzieciom korzystania z pomocy psychologa i pedagoga z poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz z pomocy lekarza i pielęgniarki,

6) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

7) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

8) prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.

§ 5

 1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

 1. Na zasadach określonych w ustawie dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

§ 6

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.

 1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 7

1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób ich prowadzenia i dokonywania ich sprostowań, wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

§ 8

1. Szkoła, angażując nauczycieli i uczniów, wypełnia swoje cele i zadania w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym we współpracy z rodzicami, organizacjami uczniowskimi oraz instytucjami społeczno - kulturalnymi środowiska lokalnego.

2. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez :

1) działalność dydaktyczno - wychowawczą:

 1. kształcenie zgodnie z założeniami podstaw programowych przewidzianych dla pierwszego, drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego ;

 2. organizację zajęć lekcyjnych w ramach poszczególnych edukacji ,

 3. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

 4. oddziaływania wychowawcze skierowane na priorytety określone w programie wychowawczym i programie profilaktyki szkoły, m.in. poprzez realizację programów profilaktycznych,

 5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 6. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

 7. prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole.

 1. pracę pedagoga wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej, współpracą z ośrodkiem pomocy społecznej , sądem rodzinnym i policją,

 2. obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zajęcia prowadzone w placówkach, z wyjątkiem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie m.in. poprzez:

1) dyżury nauczycieli w budynku i na terenie wokół budynku szkolnego według grafiku ustalonego przez dyrektora i wywieszonego w pokoju nauczycielskim ,

 1. zapewnienie opieki na wszystkich zajęciach z uczniami, w tym pozalekcyjnych: w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje prowadzący te zajęcia:

 1. opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy i wszystkimi uczniami dojeżdżającymi sprawują wychowawcy świetlicy,

 2. w czasie dowozu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum opiekę sprawuje opiekun lub kierowca autobusu (w przypadku braku opiekuna),

 3. w czasie wycieczek szkolnych i innych zajęć poza terenem szkoły opiekę sprawują nauczyciele i inni opiekunowie oddelegowani do wykonywania tych czynności przez dyrektora. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek określają odrębne przepisy,

 4. w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący .

 5. opiekę ciągłą nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych i w edukacji wczesnoszkolnej sprawują nauczyciele, którym te oddziały powierzono podczas pobytu dziecka w szkole/przedszkolu,

 6. rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola/szkoły i z przedszkola/szkoły do domu;

 7. dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie (jednorazowo lub na stałe) przez rodziców,

 8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami;

 9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

 10. dzieci z oddziałów przedszkolnych, którym gmina zapewnia bezpłatny dowóz do szkoły mają zapewnioną opiekę w czasie przejazdu;

 11. w przedszkolu i szkole nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków. W sytuacji pogorszenia zdrowia dziecka, nauczyciel lub przedstawiciel dyrekcji informuje rodziców o stanie zdrowia dziecka, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola lub szkoły. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie lub lekarz, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach edukacyjnych, w tym na godzinach wychowawczych,

4) edukację komunikacyjną,

5) szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stwarzanie warunków do ich przestrzegania,

6) dostosowywanie sprzętów szkolnych do obowiązujących zasad bhp i rodzaju powadzonej działalności ,

7) utrzymywanie prawidłowego stanu higieniczno - sanitarnego pomieszczeń szkolnych,

8) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno - wychowawczych zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,

9) zakaz używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć lekcyjnych przez uczniów oraz zakaz robienia zdjęć i nagrywania bez zgody osób zainteresowanych na terenie całej szkoły,

10) zakaz przynoszenia rzeczy wartościowych oraz niebezpiecznych przedmiotów np. petard, ostrych narzędzi, laserów,

11) objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer CCTV.

4. Szkoła umożliwia rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności , kształtowanie nawyków sportowych i innych form aktywnego wypoczynku w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

5. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych .

6. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szczególności w formie:

 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

 2. zajęć logopedycznych,

 3. porad dla uczniów;

 4. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

7. Dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi:

1) z upośledzeniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej i na wniosek rodziców może prowadzić nauczanie trybem specjalnym;

2) z upośledzeniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim Szkoła może organizować zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej i na wniosek rodziców;

3) z zaburzeniami narządu ruchu lub innymi zaburzeniami fizycznymi organizuje się nauczanie indywidualne zgodnie z odrębnymi przepisami na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej i zgody rodziców. Dyrektor organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym;

4) dla uczniów z zaburzeniami wzroku, słuchu, mowy szkoła podejmuje działania zapewniające kształcenie w placówce specjalistycznej lub naucza w integracji.

8. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

1) pomoc psychologiczno - pedagogiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące poradnictwo specjalistyczne,

2) zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez ośrodek pomocy społecznej (pod warunkiem spełnienia warunków, określonych w odrębnych przepisach, niezbędnych do przyznania takiej formy pomocy ),

3) organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych.

9. W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego we współdziałaniu z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w formie:

1) pomocy rodzicom w sprawie podjęcia decyzji o badaniach w poradni dzieci z deficytami rozwojowymi,

2) wydawania zaleceń dotyczących nauczania indywidualnego bądź nauczania trybem specjalnym;

10. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”;

1) w celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności zmiana wychowawcy klasy następuje po zakończeniu cyklu nauczania,

2) w sytuacjach szczególnych, wynikających z ruchu służbowego nauczycieli lub innych ważnych przyczyn zmiana taka może odbyć się w innym terminie,

a) zmiany może dokonać dyrektor z urzędu,

b) zmiana wychowawcy klasy może nastąpić z końcem roku szkolnego lub w sytuacjach szczególnych w ciągu roku szkolnego na uzasadniony wniosek rady klasowej rodziców,

c) pisemny wniosek o zmianę wychowawcy klasy składa się wraz z uzasadnieniem do dyrektora szkoły,

d) Dyrektor, bądź osoba przez niego upoważniona, prowadzi postępowanie wyjaśniające z zainteresowanymi stronami w celu: zbadania sytuacji, doprowadzenia do załagodzenia konfliktów i pojednania stron, w wypadku braku kompromisu - podejmuje ostateczną decyzję. Dyrektor informuje zainteresowane strony o podjętej decyzji. Od podjętej decyzji każdej ze stron przysługuje prawo odwołania do kuratora oświaty,

e) o podjętej decyzji dotyczącej zmiany wychowawcy klasy dyrektor informuje wnioskodawcę,

f) rozpatrzenie wniosku musi nastąpić w ciągu 14 dni.

3) W przedszkolu dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

4) Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 9

 1. Zasady systemu oceniania zawiera “Wewnątrzszkolny system oceniania”. Nie może być on sprzeczny z właściwym rozporządzeniem MEN.

 2. Wewnątrzszkolny system oceniania uchwala rada pedagogiczna i zapoznaje z nim uczniów i rodziców .

 3. W oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania w ramach zespołów przedmiotowych tworzone są przedmiotowe systemy oceniania.

 4. Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 5. Realizacja Programu Wychowawczego Szkoły ma na celu osiągnięcie oczekiwanego wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz wizerunku absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum, opracowanego przez Radę Pedagogiczną szkoły.

 6. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki konstruowany jest plan pracy szkoły oraz plan pracy wychowawcy klasowego.

 7. Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki może być modyfikowany w zależności od przyjętych priorytetów przyjętych na dany rok szkolny lub lata szkolne.

Rozdział 4

Organy Zespołu

§ 10

1. Organami Zespołu Placówek Oświatowych są:

1) Dyrektor Zespołu ,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

2. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. z późn. zmianami.

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.

5. Dyrektor w wykonaniu swoich obowiązków współpracuje z organami Zespołu, o których mowa w ust. 1.

6. Dyrektor Zespołu wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą i innymi przepisami, a szczególności :

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu,

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są podejmowane w ramach jej kompetencji,

5) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,

6) sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 1. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 2. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 3. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu dla uczniów klas szóstych i egzaminów dla uczniów klas trzecich gimnazjum przeprowadzanych w szkole,

 4. powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących komisji przedmiotowych i odwołuje ich z tej funkcji,

 5. opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Zespołu,

 6. dokonuje oceny pracy nauczycieli,

 7. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej (po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej), decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego (na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej),

 8. w uzasadnionych sytuacjach występuje do kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia ,

 9. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

 10. nadaje stopień nauczyciela kontraktowego w trybie decyzji administracyjnej,

 11. wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych), których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej,

 12. ustala termin rekrutacji do przedszkola i terminy zapisów do oddziału przedszkolnego,

 13. wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem uczniom i pracownikom Zespołu bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki i pracy,

 14. wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczególnych.

7. Dyrektor Zespołu jako kierownik zakładu pracy decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i pracownikom szkoły,

3) zasięga opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników obsługi,

8. Tworzy się dwa stanowiska wicedyrektorów Zespołu, w tym : ds. szkoły podstawowej i ds. gimnazjum;

1) stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,

2) do zakresu działania wicedyrektorów należy przede wszystkim kierowanie bieżącym funkcjonowaniem szkoły i przedszkola,

3) szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa dyrektor powierzający to stanowisko,

4) w sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa jednego z wicedyrektorów rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

§ 11

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

1) w skład Rady wchodzą wszyscy zatrudnieni pracownicy pedagogiczni. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej w zebraniach mogą brać udział inne osoby z głosem doradczym,

2) przewodniczącym Rady jest dyrektor szkoły,

3) Rada obraduje na:

a) zebraniach plenarnych organizowanych przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania, promowania i zakończeniem rocznych zajęć,

b) na zebraniach szkoleniowych,

c) na zebraniach roboczych,

4) Zebrania Rady mogą być organizowane na wniosek:

a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

b) organu prowadzącego,

c) co najmniej 1/3 członków Rady.

5) Przewodniczący Rady przygotowuje i prowadzi zebrania Rady, o terminie i porządku posiedzenia zawiadamia z tygodniowym wyprzedzeniem,

6) Dyrektor lub z jego upoważnienia wicedyrektorzy dwa razy w roku przedstawiają Radzie wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

2. Do kompetencji stanowiących Rady należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

3. Ponadto w ramach swoich kompetencji rada pedagogiczna;

1) uchwala i nowelizuje regulamin swojej działalności,

2) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

3) opiniuje projekt planu finansowego szkoły,

4) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

5) opiniuje propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) opiniuje powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący,

6) opiniuje powierzanie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwołanie z tych stanowisk,

 1. deleguje ustawową liczbę przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

4.Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole. Organ prowadzący jest zobowiązany wówczas przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i w ciągu 14 dni powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną.

5.Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.

6.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

7.Zebrania Rady są protokołowane.

8.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia i jego rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

9.Obecność na posiedzeniu Rady jest obowiązkowa, a każda nieobecność nauczyciela musi być usprawiedliwiona.

§ 12

1. W szkole i przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i uczniów szkoły;

1) zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców : dzieci objętych opieką w przedszkolu oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem.

3. Reprezentacja rodziców może przybrać inną nazwę niż określona w ust. 1.

4. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

5. Zgromadzenie ogólne rodziców:

1) zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje się:

a) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców - dyrektor,

b) w innych sprawach, właściwy organ Rady Rodziców.

2) zwołanie zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu i terminie zgromadzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.

3) Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

4) Z głosem doradczym w zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:

a) Dyrektor lub wyznaczony przez niego wicedyrektor,

b) osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Rodziców.

5) Obrady zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

a) termin i miejsce zgromadzenia,

b) przyjęty porządek obrad,

c) treść podjętych uchwał,

e) podpisy prowadzącego i protokolanta,

f) uchwały zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów w

głosowaniu jawnym.

6.Do kompetencji Rady Rodziców należy występowanie do organu prowadzącego Zespół , organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

7.Rada Rodziców może wystąpić do dyrektora z wnioskiem o utworzenie rady szkoły.

8.W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

9.Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

§ 13

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który dalej nazywany jest “Samorządem”,

1) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,

2) zasady wyboru i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,

3) organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu,

5) prawo wyboru nauczyciela - opiekuna Samorządu.

4. Samorząd Uczniowski ponadto wyraża opinię, na wniosek dyrektora, w sprawie oceny pracy nauczyciela.

§ 14

1. Organy zespołu działają i współdziałają ze sobą zgodnie ze swoimi kompetencjami.

W szczególności mają prawo do:

1) swobodnego działania i podejmowania decyzji,

2) otrzymywania bieżących informacji o pracy Zespołu,

3) wymiany informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szkoły,

4) otrzymywania informacji o podejmowanych decyzjach i planach związanych z funkcjonowaniem Szkoły,

2. Wszystkie organy szkoły pracują na rzecz właściwej atmosfery pracy w szkole, a w sytuacjach konfliktowych dążą do ich załagodzenia w stosunkowo najkrótszym czasie.

3. Jeżeli w sytuacjach konfliktowych nie ma szans na ich rozwiązanie, należy przyjąć następujący tok postępowania:

a) konflikty, w których stronami są SU i Rada Pedagogiczna, rozwiązuje dyrektor,

b) konflikty, w których stronami są rodzice i nauczyciele, rozwiązuje dyrektor,

c) konflikty, w których stronami są wyłącznie nauczyciele, rozwiązuje mediator, czyli osoba wyłoniona spośród grona pedagogicznego, ciesząca się autorytetem i zaufaniem lub dyrektor,

d) konflikty, w których stroną jest dyrektor, rozwiązuje organ prowadzący szkołę.

4. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 15

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice mają prawo do :

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i Zespole,

2) znajomości szkolnego systemu oceniania ,

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn trudności oraz sposobów zapobiegania niepowodzeniom,

4) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

3. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców w szkole organizuje się ogólnoszkolne okresowe zebrania rodziców.

4. Podczas spotkań , o których mowa w ust. 3 rodzice mają prawo do :

1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej klasie i całej szkole,

2) zapoznania z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, z uwzględnieniem zasad informowania określonych szczegółowo w WSO,

4) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci od nauczycieli, wychowawców, pedagoga,

5) wyrażania i przekazywania dyrekcji Zespołu opinii na temat pracy szkoły.

5. Oprócz spotkań określonych w ust. 3 szkoła w każdym czasie (w godzinach pracy szkoły, w terminie uzgodnionym w zależności od sytuacji z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem) zapewnia każdemu rodzicowi możliwość uzyskania :

1) informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka,

2) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka,

3) pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom będącym pod jego opieką.

6. W sprawach edukacyjno - wychowawczych niecierpiących zwłoki szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami określonego ucznia.

7. Rodzice dzieci z przedszkola spotykają się z wychowawcami oddziałów na zebraniach, których harmonogram określony jest w planie pracy Zespołu.

8. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów szkoły winni konsultować się z nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu na wywiadówkach, konsultacjach lub w innych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Rozdział 5

Organizacja szkoły

§ 16

 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

 3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora .

 4. Terminy przerw w pracy przedszkola: przerwa wakacyjna - lipiec i sierpień - czas urlopów pracowników przedszkola.

 5. Szczegółowy czas pracy przedszkola jest określony w arkuszu organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący.

 6. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z wyżywienia w postaci trzech pełnowartościowych posiłków za pełną odpłatnością korzystających.

§ 17

1. Podstawę organizacji pracy przedszkola i szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalone przez dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną :

1) szkolny plan nauczania ,

2) arkusz organizacji przedszkola i szkoły,

3) tygodniowy rozkład zajęć,

4) ramowy rozkład dnia przedszkola.

§ 18

1. Plan pracy szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 1. Plan pracy szkoły przygotowuje dyrektor , a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

§ 19

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza burmistrz do dnia 30 maja każdego roku po zaopiniowaniu przez Komisję Spraw Społecznych Rady Miejskiej.

 1. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 20

 1. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład ustala nauczyciel.

 4. Organizację pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasad dotyczących liczebności grupy i oczekiwań rodziców.

 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 6. Godzina zajęć w oddziałach przedszkolnych trwa 60 minut.

 7. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się przez 5 godzin dziennie na podstawie ramowego rozkładu dnia oddziału.

§ 21

1. Szkoła podstawowa kształci dzieci od klasy pierwszej do klasy szóstej włącznie.

2. W szkole podstawowej są tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

3. Gimnazjum jest szkołą kształcącą, młodzież od klasy pierwszej do klasy trzeciej włącznie.

4. Podstawową jednostka organizacyjną w Zespole jest oddział:

1) w szkole oddział złożony jest z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programami wybranymi ze szkolnego zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora.

2) zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25uczniów,

3) w przedszkolu oddział złożony jest z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

4) w przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka; wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,

5) warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.

5. Formy i organizacja działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły:

1) Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne (wyszczególnione w szkolnym planie nauczania , o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów i edukacja wczesnoszkolna),

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne wprowadzone przez dyrektora do szkolnego planu nauczania,

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (realizowane w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora lub przyznane dodatkowo przez organ prowadzący na pomoc psychologiczno - pedagogiczną),

d) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,

6. W klasach 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej.

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, ż tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących nie więcej niż 24 uczniów,

3) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,

4) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

5) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów; w klasach 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie lub oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

7. Zajęcia wyrównawcze i inne zajęcia specjalistyczne:

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

2) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;

3) logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów;

4) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, pedagog, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

6) zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.

7) zajęcia rewalidacyjne organizuje się dla uczniów z orzeczeniem kształcenia specjalnego 2 godz. tygodniowo; zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki lub pedagogiki specjalnej.

8. Porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog oraz nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej a także inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

9. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Warsztaty prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog oraz nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

10. Gimnastyka korekcyjna:

1) zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz przewlekle chorych powinny odbywać się w grupach liczących od 5 do 10 osób,

2) zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną powinny odbywać się w grupach liczących od 10 do 15 osób.

11. Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone są poza systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach międzyklasowych lub międzyoddziałowych. Szczegółową organizację zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor Szkoły w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej.

12. Religia/etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

1) Życzenie to jest, może wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnych latach szkolnych, jednak może zostać zmienione;

2) Uczniowie niekorzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi;

3) Szczegółowe zasady nauczania religii regulują przepisy oświatowe;

13. Naukę religii/etyki w przedszkolu organizuje się na życzenie rodziców w ramach planu zajęć przedszkolnych. Życzenie to jest, może wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnych latach szkolnych, jednak może zostać zmienione.

14. Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

15. Uczniom, których rodzice wyrażą takie życzenie szkoła organizuje zajęcia z etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkole. W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki są organizowane jak zajęcia religii.

16. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organ prowadzący szkołę otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszcza na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.

§ 22

1. Świetlica szkolna:

1) w szkole organizuje się świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na:

a) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców,

b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole;

2) świetlicą kieruje kierownik świetlicy, będący zarazem wychowawcą, który wraz z wychowawcami odpowiada za:

 1. całokształt pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy,

 2. wyposażenie świetlicy,

 3. opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

 4. prowadzi i nadzoruje prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,

 5. dba o estetyczny i aktualny wystrój świetlicy,

 6. bierze udział w pracy zespołów: kierowniczego i opiekuńczo-wychowawczego,

 7. współpracuje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych,

 8. współpracuje z pedagogiem szkolnym, otacza opieką dzieci zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz innych wymagających szczególnej opieki,

 9. współpracuje z rodzicami,

 10. dba o eksploatowanie posiadanego wyposażenie, materiałów i pomocy szkolnych zgodnie z przepisami i odpowiednie ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem, a zużyte przedstawia do wybrakowania i spisania.

 1. w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.

 2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

2. Stołówka szkolna:

1) Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej,

2) posiłki uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia mogą być refundowane przez inny podmiot.

§ 23

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

2. W skład biblioteki wchodzą:

1) wypożyczalnia,

2) czytelnia.

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów,

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,

3) korzystanie ze zbiorów w czytelni,

4) korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni,

5) prowadzenie zajęć dydaktycznych (bibliotecznych, czytelniczych) w czytelni.

4. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

1) kształcąco - wychowawczą poprzez:

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c) kształcenie kultury czytelniczej,

d) wdrażanie do poszanowania książki,

e) udzielanie nauczycielom pomocy w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2) opiekuńczo - wychowawczą poprzez:

a) współdziałanie z nauczycielami,

b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce,

e ) wypożyczanie uczniom podręczników szkolnych.

3) kulturalną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

5. Z biblioteki mogą korzystać :

1) uczniowie,

2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,

3) rodzice,

4) inne osoby.

6. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

7. Ewidencję użytkowników prowadzi bibliotekarz.

8. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

9. Godziny pracy biblioteki ustala nauczyciel biblioteki, dostosowując je do potrzeb uczniów.

10. Nauczyciele biblioteki współdziałają z dyrekcją szkoły w zakresie wykonywania zadań określonych w niniejszym Statucie.

§ 24

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) świetlicy,

3) stołówki z zapleczem kuchennym,

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

5) pomieszczeń administracyjno - gospodarczych,

6) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych .

2. W szkole znajdują się ponadto:

 1. gabinety pedagoga, logopedy i psychologa,

 2. pomieszczenia do prowadzenia zajęć wyrównawczych i indywidualnych,

3) archiwum,

4) szatnie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

3. Zapewnia się możliwość bezpłatnego korzystania z pomieszczeń szkolnych:

1) w czasie imprez i uroczystości organizowanych przez pracodawcę dla pracowników szkoły zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości,

2) w czasie imprez organizowanych z inicjatywy Rady Rodziców w celu zdobycia funduszy na działalność statutową szkoły.

4. Pozostałe imprezy i uroczystości organizowane na terenie szkoły są płatne;

1) odpłatność za wynajem pomieszczeń szkolnych ustala burmistrz Chociwla lub dyrektor zgodnie ze swoimi pełnomocnictwami do wykonywania czynności służbowych.

Rozdział 6

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Przepisy ogólne

§ 25

 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkole podstawowej i egzaminu w gimnazjum.

 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną umysłowym w stopniu głębokim.

 3. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.

 4. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów określają odrębne przepisy.

 5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Zakres oceniania

§ 26

 1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

 2. zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Zespołu.

Ocenianie wewnątrzszkolne - cele i zakres

§ 27

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie pomagających w uczeniu się;

 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.


 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 1. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z aktualnymi przepisami;

 2. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 1. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 2. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 2. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Jawność zasad i wyników oceniania

§ 28

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:

 1. wymaganiach edukacyjnych wynikających niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 2. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 3. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

 1. Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

 2. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 29

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia , jak i jego rodziców.

 2. Nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych przez nich w procesie nauczania.

 3. Nauczyciel udostępnia sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne.

 4. Nauczyciel uzasadnia zgodnie z życzeniem zainteresowanych ustaloną ocenę.

 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, jest udostępniana do wglądu dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego.


Obowiązek dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości uczniów

§ 30


 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.


1a Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:


 1. Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;

 2. Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 3. Posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni specjalistycznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie obowiązujących przepisów;

 4. Nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych wyżej, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2.

a) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej;

b) Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców opinia, o której mowa w pkt. a), może być wydana także uczniowi gimnazjum;

c) wniosek wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora szkoły. Szkoła, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej , i informuje o tym rodziców ucznia.

Uwzględnianie specyfiki niektórych zajęć

§ 31

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

Zasady zwalniania z niektórych zajęć

§ 32

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 33

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.

 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

Klasyfikacja śródroczna

§ 34

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się dwa razy w roku .

Klasyfikacja roczna

 1. .Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania.

4a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust.4 uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 1. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali obowiązującej w szkole.

 3. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informowanie rodziców o wynikach klasyfikacji

 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, pisemnie w terminie 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

Ustalanie ocen klasyfikacyjnych

§ 35

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

Skala ocen z zajęć


§ 36


 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w Statucie szkoły.

 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący 6

2) stopień bardzo dobry 5

3) stopień dobry 4

4) stopień dostateczny 3

5)stopień dopuszczający 2

6) stopień niedostateczny 1

a) Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust.2 pkt. 1) - 5).

b) Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust.2 pkt. 6).

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

Kryteria oceny zachowania

§ 37

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary :

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 7. okazywanie szacunku innym osobom.

Skala ocen zachowania

 1. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły.

 2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe,

 2. bardzo dobre,

 3. dobre,

 4. poprawne,

 5. nieodpowiednie,

 6. naganne.


Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia

Zachowanie ucznia ocenia się w sześciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi. Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii:

 • samego ucznia,

 • rówieśników,

 • innych nauczycieli,

 • wychowawcy.

Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę zachowania według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.

I Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 1. Stosunek do nauki

4 pkt.- W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga maksymalne wyniki, zawsze jest przygotowany do zajęć i posiada niezbędne pomoce.

2 pkt. - W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga przeciętne wyniki, zdarza się, że jest nieprzygotowany i nie przynosi niezbędnych pomocy.

0 pkt. - W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga zdecydowanie zbyt niskie wyniki, nagminnie jest nieprzygotowany i nie przynosi niezbędnych pomocy.

 1. Frekwencja

4 pkt. - Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

3 pkt. - Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych lub spóźnień (łącznie do 5 w semestrze).

2 pkt. - Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łącznie od 6 do 10 w semestrze).

1 pkt. - Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łącznie od 11 do 15 w semestrze).

0 pkt. - Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łącznie powyżej 15 w semestrze).

II Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

4 pkt. - Uczeń zawsze:

 • troszczy się o mienie szkoły, klasy i kolegów,

 • dotrzymuje ustalonych terminów,

 • bierze udział w imprezach organizowanych na terenie szkoły,

 • uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań,

 • rzetelnie wywiązuje się i doprowadza do końca powierzone i podjęte dobrowolnie zadania i prace.

2 pkt. - Uczeń nie zawsze:

 • troszczy się o mienie szkoły, klasy i kolegów,

 • zdarza się, że nie dotrzymuje ustalonych terminów,

 • rzadko bierze udział w imprezach organizowanych na terenie szkoły,

 • rzadko uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań,

 • nie zawsze wywiązuje się z powierzonych lub podjętych dobrowolnie zadań i prac.

0 pkt. - Uczeń :

 • niszczy mienie szkoły, klasy i kolegów,

 • nie dotrzymuje ustalonych terminów,

 • nie bierze udziału w imprezach organizowanych na terenie szkoły,

 • nie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań,

 • nie wywiązuje się z powierzonych lub podjętych dobrowolnie zadań i prac.

III Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią

4 pkt.- Uczeń zawsze:

 • jest taktowny, grzeczny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,

 • nastawiony jest życzliwie do otoczenia,

 • godnie zachowuje się wobec symboli narodowych oraz godnie reprezentuje szkołę w czasie uroczystości, wycieczek, akademii itp.,

 • okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły.

2 pkt.- Uczeń nie zawsze:

 • jest taktowny, grzeczny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,

 • nastawiony jest życzliwie do otoczenia,

 • godnie zachowuje się wobec symboli narodowych oraz godnie reprezentuje szkołę w czasie uroczystości, wycieczek, akademii itp.,

 • okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły.

0 pkt. - Uczeń nagminnie w szkole i poza nią:

 • jest nietaktowny, niegrzeczny, reprezentuje niską kulturę słowa i dyskusji,

 • nastawiony jest nieżyczliwie do otoczenia,

 • niegodnie zachowuje się wobec symboli narodowych oraz w czasie uroczystości, akademii, wycieczek itp.

IV Dbałość o wygląd zewnętrzny

4 pkt. - Uczeń zawsze:

 • ma schludny wygląd,

 • ubrany jest we właściwy strój w czasie zajęć szkolnych,

 • nosi strój apelowy podczas uroczystości szkolnych,

 • posiada obuwie zmienne na terenie szkoły,

 • nigdy nie farbuje włosów i nie nosi nieodpowiedniej biżuterii oraz nie stosuje makijażu w czasie zajęć szkolnych.

2 pkt.- Uczeń czasami:

 • nie ma właściwego stroju w czasie zajęć szkolnych, stroju apelowego w czasie szkolnych uroczystości oraz obuwia zmiennego na terenie szkoły,

 • nie dba o swój wygląd.

0 pkt.- Uczeń nagminnie:

 • nie dba o swój wygląd,

 • nie ma właściwego stroju w czasie zajęć szkolnych, stroju apelowego w czasie szkolnych uroczystości oraz obuwia zmiennego na terenie szkoły,

 • nosi nieodpowiednią biżuterię, stosuje makijaż na terenie szkoły oraz farbuje włosy.

V Postawa moralna i społeczna ucznia

4 pkt.- Uczeń zawsze:

 • jest życzliwy dla kolegów,

 • jest przykładem dla klasy,

 • pozytywnie oddziaływuje na innych.

Uczeń nigdy:

 • nie używa wulgarnych i niecenzuralnych słów,

 • nie prowokuje bójek,

 • nie znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi,

 • nie wymusza pieniędzy ani przedmiotów od innych,

 • nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych osób,

 • nie jest konfliktowy,

 • nie demoralizuje,

 • nie daje złego przykładu innym,

 • nie poniża kolegów.

2 pkt. - Uczeń czasami :

 • używa wulgarnych i niecenzuralnych słów,

 • prowokuje bójki,

 • znęca się psychicznie i fizycznie nad innymi,

 • jest nieżyczliwy dla kolegów,

 • daje zły przykład innym,

 • jest konfliktowy,

 • poniża kolegów,

 • świadomie prowokująco zachowuje się wobec nauczycieli.

0 pkt.- Uczeń często :

 • jest nieżyczliwy w stosunku do kolegów,

 • używa wulgarnych i niecenzuralnych słów,

 • prowokuje konflikty i bójki,

 • znęca się nad słabszymi,

 • demoralizuje otoczenie,

 • ulega nałogom i namawia do nich inne osoby,

 • poniża kolegów,

 • chociaż raz wymusił pieniądze lub przedmiot od innych,

 • dokonał kradzieży.

VI Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych

4 pkt.- Uczeń zawsze :

 • sam przestrzega zasad bezpieczeństwa,

 • dba o zdrowie swoje i innych,

 • prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia,

Uczeń nigdy :

 • swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla innych na lekcjach , korytarzu, świetlicy szkolnej, hali sportowej , w autobusie,

 • nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów,

 • nie prowokuje i nie zachęca innych do niebezpiecznych zachowań.

2 pkt. - Uczeń czasami:

 • stwarza swoim zachowaniem zagrożenie dla innych,

 • przynosi do szkoły przedmioty niebezpieczne dla otoczenia,

 • prowokuje i zachęca innych do zachowań niebezpiecznych,

 • dewastuje sprzęt i wyposażenie szkoły, ale reaguje na zastosowane środki zaradcze.

0 pkt.- Uczeń :

 • stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia swojego i innych,

 • przynosi do szkoły przedmioty i substancje niebezpieczne,

 • prowokuje i zachęca innych do zachowań niebezpiecznych,

 • dewastuje sprzęt i wyposażenie szkoły i nie reaguje na zastosowane środki zaradcze.

VII Udział ucznia Gimnazjum w projekcie edukacyjnym

 • Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę wzorową i czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą i pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.

 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę dobrą i prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi opiekuna projektu.

 • Ocenę poprawną otrzymuje uczeń , który spełnia wszystkie kryteria na ocenę poprawną i wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

 • Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę poprawną i często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu.

 • Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę naganną i nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

Ustalenia końcowe

- Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć zachowania wzorowego.

- Uczeń, który popadł w konflikt z prawem, pomimo uzyskania wyższej punktacji, otrzymuje zachowanie naganne.

- W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach i stosuje się poniższą tabelę przeliczeniową:

Zachowanie

Liczba punktów

wzorowe

28 - 26

bardzo dobre

25 - 23

dobre

22 - 19

poprawne

18 - 12

nieodpowiednie

11 - 6

naganne

5 - 0

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym są ocenami opisowymi.

1) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Uzupełnianie braków w zakresie osiągnięć edukacyjnych

§ 38

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez uczestnictwo min. w zajęciach wyrównawczych, konsultacjach indywidualnych itp.

Nieklasyfikowanie

§ 39

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,

 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3 i 4 pkt.1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo jego zastępca,

 2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.

 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli lub skład komisji,

 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,

 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”

Zmiany ocen

§ 40

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

§ 41

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zastała ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która :

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust.2 pkt1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 2. W skład komisji wchodzą :

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor lub v-ce dyrektor szkoły,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 3. 2 nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. dyrektor lub v-ce dyrektor szkoły,

 2. wychowawca klasy,

 3. pedagog,

 4. psycholog,

 5. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 7. przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. skład komisji,

 2. termin sprawdzianu,

 3. zadania (pytania) sprawdzające,

 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. skład komisji,

 2. termin posiedzenia komisji,

 3. wynik głosowania,

 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 3. Przepisy ust.1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Promowanie do klasy programowo wyższych

W klasach I-III szkoły podstawowej

§ 42

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

1a. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

Od IV klasy szkoły podstawowej

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

Promocje z wyróżnieniem

 1. Począwszy o klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który, w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

Promowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

 1. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

Promowanie laureatów i finalistów konkursów i olimpiad

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

Brak promocji

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

Promowanie w ciągu roku szkolnego

 1. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej specjalnej lub w gimnazjum specjalnym uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

Egzaminy poprawkowe

§ 43

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Terminy egzaminów poprawkowych

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Skład komisji egzaminacyjnej

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2 , może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Protokół

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji,

 2. termin egzaminu poprawkowego,

 3. pytania egzaminacyjne,

 4. ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Dodatkowy termin egzaminu

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

Skutki niezdania egzaminu

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Warunki ukończenia szkoły

§ 44

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum:

 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

 2. jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu w przypadku szkoły podstawowej i egzaminu w przypadku gimnazjum.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 1. O ukończeniu szkoły podstawowej przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

Udział uczniów gimnazjum w projekcie edukacyjnym

§ 44 a

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

 1. Wybranie tematu projektu edukacyjnego;

 2. Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

 3. Wykonanie zaplanowanych działań;

 4. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 2. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

 3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

 4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Zasady ogólne

§ 45

 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem”.

Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

 1. w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

 2. w części drugiej - wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

 1. w części pierwszej - humanistycznej- wiadomości i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego;

 2. w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej- wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii oraz z zakresu matematyki;

 3. w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

Terminy

§ 46

 1. Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny.

 2. Do części drugiej sprawdzianu i trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

 3. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację:

 1. Wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do:

 1. części drugiej sprawdzianu - w przypadku, gdy uczeń szkoły podstawowej uczy się, jako przedmiotu obowiązkowego, więcej niż jednego języka nowożytnego spośród języków wymienionych w rozporządzeniu,

 2. części trzeciej egzaminu gimnazjalnego;

 1. informują o zamiarze przystąpienia ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, na poziomie rozszerzonym .

 1. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego pisemną informację o:

 1. zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji,

 2. rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym- uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;

 3. o zmianie języka obcego nowożytnego lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora komisji okręgowej;

 4. w razie niezłożenia rezygnacji i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik „0%'.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną i opiniami lub orzeczeniami

§ 47

 1. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

 2. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części drugiej sprawdzianu oraz z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego .

 3. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

 4. Uczniowie, o których mowa w ust. 3 mogą na wniosek rodziców przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

 5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do sprawdzianu/egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.

 6. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu.

 7. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

 8. Uczeń nieposiadający orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

 9. Opinia rady pedagogicznej o której mowa wyżej jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców.

 10. Dla uczniów, o których mowa w §47 czas trwania każdej części sprawdzianu lub każdego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużona każda część sprawdzian lub każdy zakres albo poziom odpowiedniej część egzaminu gimnazjalnego , określa dyrektor Komisji Centralnej.

Laureaci konkursów przedmiotowych

§ 48

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, zorganizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni:

 1. W przypadku uczniów szkoły podstawowej - z odpowiedniej części sprawdzianu;

 2. W przypadku uczniów gimnazjum - z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu.

 1. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 2. Zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu albo z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

 3. Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 4. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował odpowiednio w części drugiej sprawdzianu albo w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Odpowiedzialność za sprawdzian/egzamin

§ 49

 1. Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

 2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły), nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego wśród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

 3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

 4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego organizowane przez komisję okręgową.

Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

§ 50

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkole, w szczególności:

 1. przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i przesyła ją dyrektorowi komisji okręgowej w ustalonym terminie,

 2. nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian lub egzamin gimnazjalny zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 3. powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego,

 4. powołuje spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w

 1. szkole, w której przeprowadzany jest sprawdzian/egzamin; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu,

 2. innej szkole lub placówce.

 1. w przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:

 1. w części pierwszej i części drugiej - nauczyciel zajęć edukacyjnych, z zakresu których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;

 2. w części trzeciej - nauczyciel języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny;

 1. w przypadku sprawdzianu w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić nauczyciele wszystkich przedmiotów, również tych, z zakresu których jest przeprowadzana dana część sprawdzianu oraz wychowawcy klas,

 2. informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego,

 3. nadzoruje przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego,

 4. przedłuża czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla uprawnionych uczniów,

 5. sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego albo przerwali odpowiednią część sprawdzian lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzamin gimnazjalny, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi OKE,

 6. zabezpiecza, po zakończeniu danej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i przekazuje je komisji okręgowej w sposób , określony przez dyrektora tej komisji;

 7. nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora OKE.

Organizacja i przebieg sprawdzianu

§ 51

 1. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:

 1. część pierwsza - 80 minut;

 2. część druga - 45 minut.

 1. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia:

 1. pierwszy dzień: z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego;

 2. drugi dzień: z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu matematyki;

 3. trzeci dzień: język obcy nowożytny poziom podstawowy oraz poziom rozszerzony.

 1. Pierwszego i drugiego dnia część pierwsza egzaminu gimnazjalnego trwa 60 minut, a część druga egzaminu gimnazjalnego trwa 90 minut, przerwa między pierwszą i drugą częścią wynosi 60 minut;

 2. Trzeciego dnia pierwsza (poziom podstawowy) i druga (poziom rozszerzony) część egzaminu gimnazjalnego trwają po 60 minut; przerwa miedzy częściami wynosi 60 minut.

 3. Dla uczniów z orzeczeniami z poradni czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:

 1. 30 minut - w przypadku sprawdzianu,

 2. 30 minut - część pierwsza i 45 minut część druga egzaminu gimnazjalnego.

 3. 30 minut - część trzecia egzaminu gimnazjalnego poziom podstawowy i rozszerzony.

 1. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

 2. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0.

 3. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.1.

 4. Każda część sprawdzianu i każdy zakres albo poziom danej części egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Czas pracy ucznia rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Wyniki sprawdzianu lub egzaminu

§ 52

 1. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują:

 1. wyniki z części pierwsze, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki;

 2. wyniki z części drugiej.

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej dla zadań z zakresu:

 1. języka polskiego;

 2. historii i wiedzy o społeczeństwie;

 3. matematyki;

 4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

 6. języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku, gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

 1. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w procentach ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów oraz ustalonych na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - w przypadku wykorzystania czytnika elektronicznego.

 2. . Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

 3. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustalone przez komisję okręgową są ostateczne.

Dodatkowe terminy w przypadkach losowych lub zdrowotnych

§ 53

 1. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, albo nie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym przez dyrektora Komisji Centralnej powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

 2. Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum, przystępuje ponownie do odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnia klasę.

 3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

Przebieg sprawdzianu/egzaminu

§ 54

 1. W czasie trwania sprawdzianu/egzaminu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

 2. W sali, której przeprowadzany jest sprawdzian/egzamin, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 3. Sprawdzian/egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

 4. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zwolnić uczniów na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 5. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.

 6. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

 7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia/ przerywa sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole.

 8. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 9. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu/egzaminu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu/egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

Przepisy końcowe dotyczące sprawdzianu/egzaminu

§ 55

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodzica sprawdzona lub oceniona praca ucznia jest udostępniona w czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

 2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników sprawdzianu/egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 3. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku terminu dodatkowego do dnia 31 sierpnia danego roku.

 4. Zaświadczenie, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

Szczegółowe zasady oceniania

§ 56

 1. Rok szkolny trwa dwa półrocza. Szczegółową organizację roku szkolnego określa corocznie rozporządzenie MEN.

 2. W dziennikach w rubrykach obecności wpisuje się tylko trzy znaki:

I - nieobecny nieusprawiedliwiony,

+ - nieobecny usprawiedliwiony,

O - spóźnienie.

 1. Jeżeli uczeń jest na wycieczce z inną klasą lub na zawodach sportowych, wpisuje się mu nieobecność usprawiedliwioną, nieobecności nie wlicza się wówczas do frekwencji i traktuje się jako delegację.

 2. W sytuacji, kiedy uczeń posiada 100% frekwencję, a ma umówioną udokumentowaną wizytę u lekarza specjalisty, wpisuje się mu nieobecność usprawiedliwioną, a nieobecności nie wlicza się wówczas do frekwencji.

 3. Jeżeli na wycieczkę nie jedzie kilka osób z danej klasy, muszą być one na zajęciach w klasie równoległej. Jeżeli ich nie ma, w dzienniku odnotowujemy nieobecność.

 4. W razie nieobecności nauczyciela dyrektor organizuje klasie zastępstwo.

§ 57

 1. Ustalenia odnoszące się do oceny opisowej w klasach I-III:

 1. w semestrze przeprowadzane są dwa sprawdziany typu test i oceniane za pomocą zwrotu słownego, np. celująco, bardzo dobrze,

 2. wyniki zadań kontrolnych rejestrowane są w ogólnym zestawieniu klasowym,

 3. każdej odpowiedzi przyporządkowana jest kolejna liczba od 6 do 1,

 4. semestr kończy się oceną opisową z zaznaczonym poziomem danej umiejętności poszczególnych uczniów,

 5. ocena opisowa roczna znajduje się w arkuszu ocen,

 6. duplikaty oceny półrocznej otrzymują rodzice dziecka,

 7. w ciągu semestru nauczyciele przedstawiają rodzicom uczniów zestawienia wyników z zadań kontrolnych i ustnie informują o efektach pracy ucznia. Informują również o tym, co można zmienić w dotychczasowym sposobie działania, żeby osiągnąć lepsze wyniki.,

 8. pod pisemną pracą dziecka nauczyciele umieszczają kilkuwyrazowy komentarz.

 1. Oceny bieżące określające poziom wiedzy i umiejętności uczniów stosowane w klasach I-III:

6 - celująco

5 - bardzo dobrze

4 - dobrze

3 - dostatecznie

2 - dopuszczająco

1 - niedostatecznie.

§ 58

 1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji:

 1. po długotrwałej chorobie (np.1 - 2 tygodnie). Nauczyciel po rozmowie z uczniem ustala termin i sposób zaliczenia materiału opracowanego podczas nieobecności ucznia w szkole,

 2. przed konkursami - 1 tydzień,

 3. po wypadkach losowych - 1 dzień,

 4. po przerwach w zajęciach edukacyjnych - 1 dzień,

 5. po kilkudniowych wycieczkach - 1 dzień,

 6. po indywidualnych ustaleniach między uczniem a nauczycielem w nieuwzględnionych przypadkach.

 1. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:

 1. dziennik lekcyjny,

 2. arkusz ocen,

 3. notatki innych nauczycieli o spostrzeżeniach dokonanych na własnych zajęciach edukacyjnych,

 4. dzienniczek nauczania wychowania fizycznego.

 1. Oceny uzyskane przez ucznia są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, przechowywanym w sposób zabezpieczający dostęp do niego tylko upoważnionych osób.

 2. Sposoby kontaktów z rodzicami:

 1. dzienniczek ucznia lub zeszyt do spraw wychowawczych,

 2. zebrania z rodzicami,

 3. pisemne informacje o ocenach niedostatecznych,

 4. indywidualne kontakty z nauczycielami,

 5. rozmowy na wniosek pedagoga, dyrektora,

 6. udział rodzica w zajęciach edukacyjnych jako obserwatora.

§ 59

 1. Oceny okresowe i roczne nie powinny być ustalone jako średnie arytmetyczne ocen cząstkowych.

 2. Ocenę można otrzymać za:

 1. Odpowiedzi ustne - Zamiast odpowiedzi ustnej nauczyciel może zrobić kartkówkę. Obejmuje ona materiał ostatniej lekcji. Nie musi być zapowiedziana. Oceniona powinna być na następną lekcję danego przedmiotu.

 2. Prace klasowe - Praca klasowa musi być zapowiedziana tydzień wcześniej. Przed pracą klasową powinna odbyć się lekcja powtórzeniowa obejmująca zakres materiału objęty pracą klasową. Oceniona musi być w ciągu dwóch tygodni od daty napisania.

 3. Sprawdziany - Sprawdzian obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji. Musi być zapowiedziany lekcję wcześniej. Sprawdzian oceniony musi być w ciągu tygodnia.

W tygodniu mogą być:

 • dwie prace klasowe i jeden sprawdzian lub

 • jedna praca klasowa i dwa sprawdziany.

Praca klasowa i sprawdzian planowane przez nauczyciela powinny być zanotowane w dzienniku ołówkiem zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem.

 1. Zadania domowe - Termin przeprowadzania, oceniania i oddawania ustalony zostaje między uczniem a nauczycielem.

 2. Aktywność na lekcji - Sposób oceniania aktywności ustalony zostaje między klasą a nauczycielem.

Zasady poprawiania wyników niekorzystnych dla ucznia ustala każdy nauczyciel.

 1. Wszystkie sprawdziany, testy i prace klasowe ocenianie są w szkole według następujących kryteriów:

Ocena bardzo dobra - 100% -90%

Ocena dobra - 89% -70%

Ocena dostateczna - 69% - 50%

Ocena dopuszczająca - 49% -30%

Ocena niedostateczna - 29% - 0%

 1. Liczba ocen w jednym półroczu z danego przedmiotu nie może być mniejsza niż 3 bez względu na liczbę realizowanych tygodniowo godzin.

 2. Przedmiotowe systemy oceniania na poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych opracowane przez nauczycieli znajdują się w dokumentacji szkoły.

§ 60

 1. Klasyfikowanie uczniów obejmuje:

 1. Zapoznanie się z ocenami ustalonymi przez nauczycieli z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz wychowawców klas.

 2. Ustalenie listy uczniów nieocenionych za dany okres ze wszystkich lub niektórych zajęć edukacyjnych.

 3. Podjęcie decyzji w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych oraz wyznaczenia terminów tych egzaminów (jeżeli zajdzie taka potrzeba), powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów, zapoznanie się z wynikami tych egzaminów.

 4. Podjęcie decyzji o promowaniu uczniów poza normalnym trybem.

 5. Podjęcie uchwał o promowaniu uczniów lub ukończeniu szkoły oraz decyzji o wyróżnieniu uczniów.

 6. Podjęcie decyzji o niepromowaniu uczniów.

 7. Podjęcie decyzji o dopuszczeniu ucznia do egzaminu poprawkowego.

 1. Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

 1. w przypadku oceny semestralnej - tydzień przed posiedzeniem rady,

 2. w przypadku zakończenia roku szkolnego:

 1. o ocenach wyższych niż ocena niedostateczna - tydzień przed posiedzeniem rady,

 2. o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przez klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w formie pisemnej. Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości musi posiadać nauczyciel lub wychowawca klasy.

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 61

 1. W Zespole Placówek Oświatowych zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 2. W szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzący zajęcia w klasach I-III lub asystent wychowawcy świetlicy.

 1. Asystent nauczyciela posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

 2. Asystentowi nauczyciela nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2. Wszystkich pracowników Zespołu zatrudnia i zwalnia dyrektor Zespołu, kierując się:

a) odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami;

b) realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Zespołu;

c) bieżącą oceną ich pracy .

§ 62

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów i wychowanków.

2. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczycieli należy:

1) prawidłowe organizowanie i prowadzanie procesu edukacyjnego i wychowawczego, w tym opracowanie lub modyfikacja odpowiedniego programu nauczania zgodnie z podstawą programową, przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów oraz analiza ich wyników , opracowywanie raportów z przeprowadzonych badań, opracowywanie i realizowanie w razie potrzeby programu naprawczego w odniesieniu do realizowanych zajęć,

2) dbałość i ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

4) wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

5) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowaniem ,

6) udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

7) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

§ 63

1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

1) pracę własną,

2) udział w pracach zespołu przedmiotowego,

3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

2. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

1) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu,

2) Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy szkoły,

3) Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

e) samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy,

f) realizacja zadań określonych w wewnątrzszkolnym harmonogramie diagnozowania jakości pracy szkoły.

4. W Zespole Placówek Oświatowych tworzy się zespoły przedmiotowe zgodnie z potrzebami i propozycjami nauczycieli.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

6. Zakres zadań wychowawcy określa szczegółowo program wychowawczy szkoły.

§ 64

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy.

3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny i logopeda składają radzie pedagogicznej sprawozdanie ze swej pracy.

4. Pedagog szkolny i logopeda dokumentują swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny może:

 1. przeprowadzać wywiady środowiskowe,

 1. korzystać z dokumentów pozostających w dokumentacji szkoły,

 1. współdziałać z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do potrzeb, innymi podmiotami.

6. Do zadań logopedy należy w szczególności :

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej

i pisma;

2) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy

logopedycznej;

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono

nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej

współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

rodziców i nauczycieli;

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji

językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

§ 65

1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi w szkole i przedszkolu określa dyrektor.

Rozdział 8

Uczniowie Zespołu

§ 66

1. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły:

 1. do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej.

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej gimnazjum dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu;

 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałej w tym obwodzie;

 3. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

3) Kandydatów do gimnazjum, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmuje się na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

4) Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej, gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:

? do szkoły podstawowej lub gimnazjum ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,

c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

5) Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w pkt 4 b, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego. Termin egzaminu ustala dyrektor Zespołu.

6) Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

16) Dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

3. Zasady przyjmowania do przedszkola:

1) Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Zespołu prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dziecka. Szczegółowe kryteria i terminy przyjęć reguluje regulamin przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu.

2) Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

3) Tylko w przypadkach wolnych miejsc dopuszcza się przyjmowanie dzieci młodszych.

4) Sprawy sporne dotyczące rekrutacji do przedszkola, zgłoszone na piśmie przez rodziców, rozpatruje dyrektor Zespołu, który wydaje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola.

§ 67

1. Uczeń ma prawo do :

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z higieną pracy umysłowej,

 1. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej ,

 1. ochrony i poszanowania jego godności,

 1. korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

 1. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych , jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

 1. rozwijania zainteresowań i zdolności,

 1. informacji na temat zakresu wymagań i kryteriów oceny z poszczególnych zajęć i zachowania,

 1. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz jasno ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

 1. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 1. nietykalności osobistej,

 1. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,

 1. uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego,

 1. w szczególnie uzasadnionych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia, przygotowanie do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej i do egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym (poza zajęciami),

 1. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem w myśl obowiązujących regulaminów,

 1. reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, olimpiadach zgodnie z ich regulaminami,

 1. dobrowolnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole,

 1. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach i stowarzyszeniach działających w Szkole.

2. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

3. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - dydaktycznego zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania,

4) snu i wypoczynku, gdy jest zmęczone, jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.

§ 68

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

 1. przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób dorosłych,

 2. szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,

 3. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły oraz innym osobom poprzez społecznie akceptowane formy,

 4. przeciwstawiać się przejawom agresji, brutalności,

 5. dbać o higienę oraz o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,

 6. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

 7. brać aktywny udział w zajęciach oraz niezwłocznie uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu, sumiennie przygotowywać się do zajęć,

 8. przestrzegać obowiązujących w szkole regulaminów pomieszczeń szkolnych ,

 9. podporządkowywać się zaleceniom dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych pracowników oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

 10. systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowywania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,

 11. przedstawiać w określonym terminie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców poprzez wpis do indeksu o uzasadnionej przyczynie nieobecności.

2. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń (w jego imieniu rodzice, opiekunowie prawni), który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.

3. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży i obuwia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginioną lub zniszczoną odzież i obuwie.

4. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw. Zawsze powinni przebywać wyłącznie w miejscach dla nich wyznaczonych, w których zapewniona jest opieka nauczyciela dyżurującego.

1) Podczas przerw obowiązuje na korytarzach szkolnych zakaz:

a) biegania, grania w piłkę, uprawiania niebezpiecznych zabaw,

b) otwierania okien bez zgody nauczyciela dyżurującego,

c) siadania na parapetach,

d) zaśmiecania, brudzenia, plucia itp.

2) Na schodach obowiązuje ruch prawostronny, uczniowie poruszają się po schodach pojedynczo, zachowując bezpieczną odległość. Pierwszeństwo mają uczniowie schodzący z wyższych pięter.

5. Zwolnienie z lekcji i innych zajęć edukacyjnych może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

6. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu, w tym e-papierosów.

7. Strój i oznaki przynależności szkolnej:

 1. obowiązkiem uczniów jest szacunek dla sztandaru szkoły i zasad ujętych w ceremoniale uroczystości szkolnych,

 2. uczniów obowiązuje strój szkolny (apelowy): biała bluzka (koszula) i ciemna spódnica, spodnie,

 3. oznaką przynależności do społeczności uczniowskiej tej szkoły jest również kulturalne zachowanie się ucznia poza szkołą;

 4. w szkole obowiązuje uczniów zakaz :

a) farbowania włosów,

 1. noszenia fryzur i strojów demonstrujących przynależność do subkultur,

 2. makijażu,

 3. noszenia wyzywającej odzieży i biżuterii. Dopuszcza się noszenie małych kolczyków w uszach.

 4. noszenia ubiorów odkrywających dekolt, ramiona, plecy, brzuch, zbyt krótkich spódnic i szortów,

 5. noszenia bluz, koszulek itp. z agresywnymi, niecenzuralnymi, ubliżającymi innym napisami.

6) na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób.

7) na terenie szkoły uczeń przebywa w obuwiu zmiennym. Obowiązuje zakaz noszenia szalików, czapek oraz innych nakryć głowy . Wymienione części odzieży należy pozostawiać w szatni.

8. Podstawowe normy obowiązujące wychowanków przedszkola to:

1) przestrzeganie racjonalnego trybu życia,

2) zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

3) pomoc dzieciom młodszym,

4) przestrzeganie norm i zasad współżycia w grupie,

5) poszanowanie cudzej własności.

9. W przypadku naruszenia praw ucznia obowiązuje następujący tryb składania i rozpatrywania skarg:

1) w przypadku naruszenia praw ucznia przez innych uczniów Zespołu uczniowi lub wychowawcy klasy lub rodzicom ucznia przysługuje prawo wniesienia ustnej lub pisemnej skargi odpowiednio do wychowawcy (w przypadku spraw dotyczących uczniów tej samej klasy) lub do pedagoga szkolnego. Skargi powinny być niezwłocznie zbadane i rozpatrzone oraz udokumentowane w formie notatki lub wpisu w dokumentacji wychowawcy klasy lub pedagoga. Uczeń lub jego rodzice są informowani o rozstrzygnięciu ustnie lub na piśmie. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od rozstrzygnięcia skargi w terminie 7 dni od otrzymania informacji nt rozstrzygnięcia do wicedyrektora ds. danej szkoły. Po zbadaniu sprawy, nie później niż w terminie 14 dni wicedyrektor ostatecznie rozstrzyga skargę przekazując informację na piśmie stronom konfliktu .

2) w przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych Zespołu uczniowi, wychowawcy klasy i pedagogowi szkolnemu reprezentującym interesy ucznia lub rodzicom ucznia przysługuje prawo wniesienia pisemnej skargi do wicedyrektora ds. danej szkoły. Skargi powinny być niezwłocznie zbadane i rozpatrzone oraz udokumentowane w formie notatki lub wpisu w dokumentacji szkolnej. Uczeń lub jego rodzice są informowani o rozstrzygnięciu na piśmie. Mogą złożyć odwołanie do dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia. Po zbadaniu sprawy, nie później niż w terminie 30 dni Dyrektor ostatecznie rozstrzyga skargę przekazując informację na piśmie stronom konfliktu .

3) w przypadku naruszenia praw ucznia przez wicedyrektorów lub innych pracowników niepedagogicznych Zespołu uczniowi, wychowawcy klasy i pedagogowi szkolnemu reprezentującym interesy ucznia lub rodzicom ucznia przysługuje prawo wniesienia pisemnej skargi do dyrektora. Skargi powinny być niezwłocznie zbadane i rozpatrzone oraz udokumentowane w formie notatki lub wpisu w dokumentacji szkolnej. Uczeń lub jego rodzice są informowani o rozstrzygnięciu na piśmie.

§ 69

 1. Ucznia można nagrodzić za:

 1. bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

 1. zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz szkoły,

 1. wzorową frekwencję,

 2. osiągnięcia sportowe,

 3. osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, czytelnictwie,

 4. dzielność i odwagę.

 1. Nagrodami są:

 1. pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

 1. pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły,

 1. list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców,

 1. dyplom uznania od dyrektora,

 1. tarcza “Wzorowego Ucznia” dla klas I-III,

 1. wpis do księgi pamiątkowej,

 1. list gratulacyjny,

 2. nagrody książkowe lub rzeczowe.

 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:

 1. wychowawca klasy,

 2. inny nauczyciel,

 3. uczeń,

 4. rodzic,

 5. inna osoba.

§ 70

1. Za nieprzestrzeganie postanowień, a w szczególności uchybianie obowiązkom uczeń może zostać ukarany przez:

 1. upomnienie wychowawcy klasy,

 1. upomnienie lub naganę dyrektora,

 1. zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,

 1. obniżenie oceny zachowania,

 1. przeniesienie do równoległej klasy.

2. Na wniosek wychowawcy lub Rady Pedagogicznej, po zapoznaniu się z opinią pedagoga szkolnego i nauczycieli uczących ucznia, dyrektor może również wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia wnioskuje się w następujących sytuacjach (pod warunkiem, że zaszły wszystkie wymienione):

1) uczeń notorycznie łamie przepisy Statutu szkolnego, otrzymał już kary przewidziane w Statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów lub osób dorosłych,

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

4. O nałożonej karze informuje się rodziców.

 1. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony na piśmie przez rodziców do dyrektora w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze. Przed podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 2. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola w przypadku:

1) uchylania się rodziców od obowiązku uiszczania opłat za przedszkole, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o zaległościach i wyznaczeniu terminu wpłaty;

2) gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres co najmniej dwóch tygodni i rodzice nie zgłaszają

przyczyny nieobecności;

3) gdy konflikty między rodzicami utrudniają pracę dydaktyczno - wychowawczą przedszkola (np. gdy jedno z rodziców ma zabroniony kontakt z dzieckiem przez drugiego rodzica, a stara się o widzenie na terenie przedszkola, co wywołuje konflikt),

4) dziecko swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych dzieci,

5) dziecko nie może zaadaptować się w przedszkolu i są przeciwwskazania potwierdzone przez specjalistów do uczęszczania dziecka do przedszkola lub przebywania w grupie dzieci zdrowych w oddziale ogólnodostępnym (np. opinia lekarza specjalisty, Poradni PPP, szkolnego psychologa lub pedagoga).

7. Dyrektor szkoły może skreślić z listy uczniów ucznia, który ukończył 18 rok życia, z tym że:

1) uczeń może zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora o zgodę na dokończenie cyklu kształcenia,

2) Dyrektor może nie wyrazić zgody, jeżeli:

a) uczeń jest zagrożony niedostateczną oceną z jakiegokolwiek przedmiotu,

b) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do nieklasyfikowania,

c) grozi mu nieodpowiednia ocena z zachowania.

8. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz wszyscy pozostali pracownicy szkoły.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 71

 1. Zespół Placówek używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich placówek wchodzących w jego skład, zawierającej nazwę zespołu i nazwę szkoły.

 2. Szkoła podstawowa i gimnazjum posiadają własny sztandar i godło.

 3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły.

 4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu podaje się nazwę szkoły i nazwę zespołu, która umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

 5. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6. Zmiany w Statucie może dokonywać Rada Pedagogiczna.

 7. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 8. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych postanowień określa ustawa.

 1. Statut traci moc z dniem zatwierdzenia nowego dokumentu.

§ 72

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

Przewodnicząca

Rady Pedagogicznej

SPIS TREŚCI

1. Rozdział 1 Przepisy definiujące .......................................................... 1

2. Rozdział 2 Nazwa szkoły i inne informacje o Szkole i Przedszkolu . 2

3. Rozdział 3 Cele i zadania Zespołu Placówek ..................................... 3

4. Rozdział 4 Organy Zespołu ............................................................... 9

5. Rozdział 5 Organizacja Szkoły .......................................................... 15

6. Rozdział 6 Wewnątrzszkolny System Oceniania ................................. 22

7. Rozdział 7 Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu ............................. 54

8. Rozdział 8 Uczniowie Zespołu .......................................................... 57

9. Rozdział 9 Postanowienia końcowe ................................................... 64

Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu

________________________________________________________________________________________

5

Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu

1

38

Załączniki do pobrania

1 11_02_2016_10_24_25_statuszpo.pdf (PDF, 78KB) 2016-02-11 10:24:25 44 razy
2 statuszpo.pdf (PDF, 78KB) 2016-01-31 14:23:30 25 razy
3 STATUT_ZPO.pdf (PDF, 64KB) 2015-11-12 16:26:44 68 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Bylewski 12-11-2015 16:26:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Bylewski 12-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Bylewski 12-03-2016 13:23:27